Naučni radovi, patenti i projekti podižu međunarodnu prepoznatljivost Univerziteta Crne Gore

 Naučni radovi, patenti i projekti podižu međunarodnu prepoznatljivost Univerziteta Crne Gore

Izvor: Univerzitet Crne Gore

Profesor Metalurško-tehnološkog fakuleta Željko Jaćimović, koji je u knjizi renomiranog izdavača Springer International Publishing prikazan kao jedan od 350 vodećih naučnika iz oblasti termičke analize i kalorimetrije, dobitnik je Priznanja za doprinose u razvoju naučnoistraživačkog rada i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta Crne Gore.

Profesor Jaćimović publikovao je 57 naučnih radova u referentnim međunarodnim časopisima sa SCI liste. Osim toga, dio dobijenih rezultata publikovao je u časopisima međunarodnog karaktera (6), konferencijama u vidu radova štampanih u cjelini (14) i izvoda radova (84) od kojih je značajan broj na evropskim i svjetskim kristalografskim i hemijskim kongresima. Kao rukovodilac ili član tima, učestvovao je u u realizaciji značajnih istraživačkih i razvojnih projekata i bilateralnih projekata.

 „Svaki dobar rezultat dobijen u našoj skromnoj, po opremi, laboratoriji  i publikovan u renomiranim časopisima me iznova obraduje, a ove godine ih je bilo pet“, kazao je profesor Jaćimović, govoreći o uspjesima 2020. godine koji su mu predstavljali posebnu satisfakciju tokom ove godine.

Jedan od njih je i naučnoistraživački projekat dobijen kroz finansijski program Eureka.

„Ovaj projekat će omogućiti da se laboratorija dodatno opremi, a dobijeni rezultati nađu praktičnu primjenu u medicini – razvoj   dijagnostičkih test tračica na bazi elektrohemijskih (bio)senzora za praćenje koncentracija različitih biomarkera bolesti i ranu prevenciju“, objašnjava profesor Jaćimović.

Kao poseban uspjeh, svoj i njegovih kolega sa Metalurško-tehnološkog fakulteta u saradnji sa kolegama Biotehničkog fakulteta, profesor Jaćimović izdvaja „patentiranje dobijenih novosintetizovanih jedinjenja  koja su efikasni (jednako efikasni kao komercijalni)  fungicidi, za suzbijanje gljive  Phomopsis viticola Sacc.  izazivača bolesti vinove loze poznate pod nazivom crna pjegavost“.

Na pitanje šta misli da može da radi za stepenicu više u daljem radu, profesor Jaćimović kaže: „Dodatno opremanje laboratorije, učešće u nacionalnim i međunarodnim projektima osnažiće istraživačke kapacitete tima i doprijenijeti novim i još boljim istraživačkim rezultatima na dobrobit Metalurško-tehnološkog fakulteta i Univerziteta Crne Gore“.

„Priznanje za posebne doprinose u razvoju naučnoistraživačkog, stručnog i umjetničkog rada i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta Crne Gore, po prijedlogu Metaluško – tehnološkog fakulteta, profesoru Jaćimoviću je dodijelio rektor UCG prof. dr Danilo Nikolić na svečanoj sjednici Senata, krajem 2020. godine.

„Dugujem zahvalnost matičnom fakultetu i kolegama koji su prepoznali moj radi i predložili me za dobijanje ove nagrade. Hvala Univerzitetu na dobijenoj nagradi“, zaključuje profesor Jaćimović sa porukom da ovakve nagrade svakako znače povtrdu predanog rada i podsticaj, ne samo njemu, već i njegovim saradnicima i studentima da se bave naučnoistraživačkim radom kao esencijalno važnom dijelu jedne prirodne nauke kakva je hemija.

Avatar

Portal Danilovgrad

Pročitajte još